นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“บริษัท” เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่“บริษัท” โดยตรง ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • อายุ
 • วันเดือนปีเกิด
 • สัญชาติ
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์

ผู้เยาว์

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถระบุตัวตนได้ “บริษัท”อาจจำเป็นให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองของท่านรับทราบและให้ความยินยอมกับ“บริษัท” หาก“บริษัท”ทราบว่า“บริษัท”ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับการยืนยัน ความยินยอมจากผู้ปกครอง “บริษัท”จะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของ“บริษัท”

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • “บริษัท” เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • “บริษัท” เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ท่านได้ใช้สินค้าหรือบริการของ“บริษัท” ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน “บริษัท” จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายต่าง ๆ
 2. การจัดเตรียมสินค้าและบริการ
 3. การรับและจัดส่งสินค้าและบริการ
 4. การตลาดและการส่งเสริมการขาย ทุกช่องทางของ “บริษัท”
 5. การบริการด้านการขาย ทั้งบริการก่อนการขาย บริการระหว่างการขาย และบริการหลังการขาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“บริษัท” อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

สินค้าและบริการ

“บริษัท” จะแบ่งปันข้อมูลของท่านภายใน “บริษัท” ตามที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของ “บริษัท” “บริษัท” อาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์กับท่านและผู้อื่นมากขึ้น

ผู้ให้บริการ

“บริษัท” อาจใช้ผู้ให้บริการเพื่อช่วยในการให้บริการของบริษัท เช่น การชำระเงิน ด้านการตลาด และการพัฒนา ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้เกินความจำเป็น เพื่อปฏิบัติงานเหล่านี้และมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการนี้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

การบังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายหรือเมื่อหน่วยงานราชการร้องขอ “บริษัท” จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หรือ หน่วยงานของรัฐ

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบบุคคล

“บริษัท” จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับ “บริษัท” หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ “บริษัท” จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

“บริษัท” ใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งด้านการบริหารการจัดการ มาตรการด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพที่สมเหตุผลและเป็นรูปธรรม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ให้สูญหาย ถูกขโมย และป้องกันการเข้าถึง การใช้งาน และการแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการเหล่านี้ได้รับการออกแบบมา เพื่อมอบระดับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่“บริษัท” กำหนดขึ้น

 • สิทธิขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอม “บริษัท” จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ“บริษัท” และขอให้“บริษัท” ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้“บริษัท” เปิดเผยว่า“บริษัท” ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่“บริษัท” ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ “บริษัท” ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่“บริษัท” ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 • สิทธิขอคัดค้าน: ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ“บริษัท” หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่า“บริษัท” หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่“บริษัท” อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ“บริษัท”  ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ “บริษัท” จะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่“บริษัท” ได้รับการแจ้งความประสงค์ดังกล่าว หาก“บริษัท” ปฏิเสธคำขอข้างต้น “บริษัท” จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

 1. อีเมล
 2. โทรศัพท์

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookie)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ “บริษัท” จะใช้เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookie) หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของท่าน “บริษัท” ใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์

หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของ“บริษัท”  การปฏิเสธนี้จะไม่มีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ“บริษัท”

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น “บริษัท” จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน “บริษัท” จะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 1.  อีเมล์
 2.  โทรศัพท์

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“บริษัท” จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเวปไซต์ของ “บริษัท” นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานเว็บไซต์ของ“บริษัท” เท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์“บริษัท” การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ซึ่ง“บริษัท” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ“บริษัท” และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังต่อไปนี้


ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด

2991/9 โครงการวิสุทธานี ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

mkt.tnp@gmail.com

02-370-1367-9


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด

2991/9 โครงการวิสุทธานี ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

mkt.tnp@gmail.com

02-370-1367-9

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือหากไม่ต้องการให้แสดงข้อมูลอึกสามารถ ตั้งค่าที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
0
  0
  สินค้าในตระกร้า
  ตระกร้าไม่มีสินค้า